Súťaž

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť infoGen, s.r.o, Komenského 10F, 974 01 Banská Bystrica. zap. v reg.: OR Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo:  33989/S

Termín a miesto konania súťaže

a) Súťaž prebieha od termínu uverejnenom na priloženom linku v príspevku každej vyhlásenej súťaže. Vyhodnotenie bude prebiehať na základe zberu správne splnených podmienok súťaže behom jej trvania.  

b) Následne prebehne spravodlivé žrebovanie výhercov, s vyhlásením výsledkov, prostredníctvom firemných sociálnych sietí.

c) Súťaž prebieha výlučne len na facebookovom/in­stagramovom profile Pracie pásiky GreenSun.

Podmienky účasti v súťaži

a) Súťaž je určená pre účastníkov starších ako 18 rokov, súťažiacich na facebookovom/In­stagramovom profile Pracie pásiky GreenSun, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže, užívateľ súhlasí s jej podmienkami a štatútom súťaže.

b) Podmienky pre účasť v súťaži: Správne zodpovedaná súťažná otázka a splnenie stanovených podmienok.

c) Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

Ceny

a)  Usporiadateľ vyberie  výhercu/výhercov. Každý výherca vyhrá cenu uvedenú v súťažnom statuse/príspevku na sociálnych sieťach.

b) Výhercu vyhlási Usporiadateľ, po zozbieraní správne splnených súťažných podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.

Určenie výhercu 

a) Víťaza vyberá usporiadateľ

b) Výherca je povinný poskytnúť kontaktnú adresu na zaslanie výhry.

c) Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

d) Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Záverečné ustanovenia

a) Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercu a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

b) Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie. 

c) Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.